top of page

WYMOGI EDYTORSKIE PRACY DYPLOMOWEJ

Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska, inżynierska), w formie przyjętej przez dany wydział uczelniany jest ucieleśnieniem pracy naukowej. Dlatego w trakcie pisania pracy dyplomowej należy przestrzegać wymogów merytorycznych i formalnych, gdyż są one kryteriami oceny podczas późniejszego egzaminu dyplomowego i wpływają na jakość samej pracy. Pisząc pracę licencjacką, magisterską lub inżynierską należy zwyczajowo kierować się podstawowymi zaleceniami redakcyjnymi.


1. Jakie są wymogi edytorskie pracy licencjackiej?

Piszący powinien:

- wykazać się opanowaniem w pisaniu rozprawy naukowej, w szczególności w zakresie stawiania hipotez i założeń badawczych,

- wykazać się znajomością podstawowej literatury przedmiotu, doboru literatury i umiejętnością jej posługiwania się, w szczególności odwoływania się do źródeł,

- wykazać umiejętności analityczne w odniesieniu do podstawowych pytań teoretycznych i praktycznych,

- rozwiązać problem praktyczny,

- zawrzeć w bibliografii tyle pozycji, ile jest konieczne do omówienia tematu.


2. Jakie są wymogi edytorskie pracy magisterskiej?

Piszący powinien:

- wykazywać się zaawansowanymi umiejętnościami w pisaniu rozprawy naukowej, w szczególności w uzasadnianiu podstawowych tez,

- powinien wykazywać się znajomością literatury przedmiotowej, doborem literatury i umiejętnościami jej stosowania, oraz umiejętnościami krytycznej analizy i oceny wyników teoretycznych w danej dziedzinie,

- powinien wykazywać umiejętności analizy i syntezy z naciskiem na obserwację prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk,

- powinny wykazać się umiejętnością stosowania metod badawczych i naukowego formułowania obserwowanych zjawisk, a także wyszukiwania i wykorzystywania informacji ze źródeł,

- napisać pracę składającą się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej, gdzie pierwsza powinna zawierać analizę problemu w oparciu o literaturę przedmiotu, a druga rozwiązanie problematyki pracy dyplomowej,

- zawrzeć najnowszą literaturę – zarówno w języku polskim, jak i obcym.


Wymagania edytorskie pracy licencjackiej wskazują, że powinna składać się z 40-60 stron. Praca magisterska powinna składać się z 60-90 stron. Układ pracy dyplomowej tworzą:

- strona tytułowa (zgodnie z załącznikiem nr 1),

- spis treści,

- wstęp zawierający ogólne tło pracy,

- tekst główny, przedstawiający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały,

- wniosek zawierający syntezę danych opartych na sprawdzonych przesłankach,

- wykaz literatury ,

- ewentualne inne wykazy np. rycin, tabel, wykresów, załączników.


Wymogi edytorskie

Należy pamiętać, że wiele uczelni posiada własne wymogi edytorskie pracy dyplomowej. Tym niemniej wymagania standardowe przedstawiają się następująco:

- format papieru: A4,

- czcionka: Times New Roman,

- czcionka: 12 pkt,

- odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,

- marginesy: góra - 2,5 cm, dół - 2,5 cm,

- marginesy: prawy - 2,5 cm, lewy - 3,5 cm,

- dopasowanie tekstu do obu marginesów,

- tekst podzielony na akapity,

- tytuły tabel i prezentacji graficznych,

- pogrubienie Times New Roman 12 pkt,

- źródła i przypisy - Times New Roman 10 pkt.


Przygotowanie pracy zgodne ze wszystkimi wytycznym edytorskimi uczelni sprawi, że Twoja praca magisterska będzie wyglądała estetycznie i zostanie wysoko oceniona.


A co jeśli potrzebna jest mi pomoc w pisaniu pracy dyplomowej?

Masz więcej pytań? Nie wahaj się. Zapraszamy do kontaktu.


tel.: 733-499-991 biuro@piszemy-opracowania.pl

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page