top of page

WYMOGI EDYTORSKIE PRACY DYPLOMOWEJ

Proces pisania pracy dyplomowej, czy to licencjackiej, czy magisterskiej nie jest łatwy. Podczas pisania pracy dyplomowej trzeba skupić się nie tylko na solidnym opisaniu tematu i jego zrozumieniu, ale również na czy jej format jest odpowiedni, a także na cały układ pracy dyplomowej.  Jakie są wymogi edytorskie pracy dyplomowej? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem przedstawionym poniżej.


Wymogi edytorskie pracy dyplomowej – formowanie tekstu


Przestrzeganie wymogów edytorskich w czasie pisania pracy dyplomowej jest niezwykle ważne. Tak więc podczas pisania należy dowiedzieć się jakie są wytyczne dotyczące formatowania pracy dyplomowej. Zalecany format arkusza to zazwyczaj standardowy format tekstu, który zapisany jest czcionką Times New Roman lub Arial. Popularna jest również czcionka Calibri. Czcionka powinna mieć rozmiar 12. Ważny jest również odstęp między wierszami, który nie powinien wynosić mniej, niż 1,5 i nie więcej niż 2. Wymagania edytorskie pracy dyplomowej dotyczą również marginesów, które powinny być odpowiednio ustawione. Najczęściej to 2,5 cm po lewej i prawej stronie oraz 2,5 cm na dole i górze.


Struktura pracy licencjackiej


Oczekiwania dotyczące pracy dyplomowej dotyczą również jej struktury. Jak powinna wyglądać prawidłowa struktura pracy dyplomowej? Każdy student powinien zdawać sobie sprawę z tego, że praca licencjacka składa się z kilku części. Poniżej podstawiamy każdą z nich:


  1. Strona tytułowa – na niej powinny znaleźć się nazwa uczelni, temat oraz imię i nazwisko autora.

  2. Spis treści pracy dyplomowej – konieczne jest również umieszczenie spisu treści, w którym wymienione zostaną wszystkie części i rozdziały pracy.

  3. Wstęp – tutaj student powinien opisać problem poruszany w pracy i uzasadnić jego ważność.

  4. Przegląd literatury – to analiza istniejących publikacji naukowych, książek, artykułów oraz innych materiałów związanych z tematem pracy.

  5. Metodologia badania – tutaj musi znaleźć się opis metodyki badawczej lub podejścia, które zostały zastosowane w pracy. Autor przedstawia tutaj szczegóły dotyczące sposobu zbierania danych, technik analizy oraz uzasadnienie wyboru konkretnych metod badawczych.

  6. Wyniki – to prezentacja uzyskanych danych, wyników badań lub analiz, które zostały przeprowadzone w ramach pracy.

  7. Dyskusja – to omówienie i interpretacja uzyskanych wyników w kontekście postawionych wcześniej celów i hipotez.

  8. Podsumowanie i wnioski – tutaj znajduje się podsumowanie głównych wniosków i rezultatów pracy.

  9. Bibliografia – zasady pisania pracy dyplomowej wymagają umieszczenia w niej listy wszystkich użytych źródeł bibliograficznych, zgodnie z przyjętymi standardami i zasadami cytowania.

  10. Podczas pisania tych wszystkich części niezwykle ważna jest poprawność językowa pracy dyplomowej. Jak o nią zadbać?


Język i gramatyka w pracy licencjackiej


Jakość pracy dyplomowej zależy od tego, czy jest ona poprawnie napisana. To oznacza, że poprawność gramatyczna pracy dyplomowej jest istotna. Poprawny język to przede wszystkim brak błędów ortograficznych i gramatycznych. Student musi zadbać o językowe aspekty pracy dyplomowej poprzez jej częste redagowanie, usuwanie niejasności i niepotrzebnych powtórzeń.  


Zgodność z instrukcjami promotora i uczelni


Wpływ na to jak powinna wyglądać praca dyplomowa zależy od zaleceń promotora i uczelni. Tak więc chcąc zadbać o profesjonalny wygląd pracy dyplomowej, warto zapoznać się dokładnie z instrukcjami dotyczącymi pracy licencjackiej na uczelni. Mając jakiekolwiek wątpliwości warto skontaktować się z promotorem pracy lub koordynatorem programu, by dowiedzieć się jakie są wyżej ustalone zasady edytowania pracy dyplomowej.


Prezentacja graficzna


Jeśli maszynopis pracy dyplomowej zawiera wykresy, tabele lub inne elementy graficzne, to należy upewnić się, że są one czytelnie i profesjonalnie przedstawione. Warto również zadbać o ty, by każdy wykres i tabelka były podpisane i opisane, by czytelnik i komisja mogli zrozumieć przedstawione dane.


Spójność i ciągłość pracy licencjackiej


Przed oddaniem pracy bardzo ważne jest jej dokładne przeczytanie. Sprawdzenie pracy dyplomowej pozwoli upewnić się, czy ma spójną strukturę i logiczny przebieg myśli. W ten sposób można sprawdzić, czy wszystkie sekcje są logicznie połączone i czy treść jest ciągła.


Ostanie poprawki przed oddaniem pracy licencjackiej


Po napisaniu pracy doktorskiej warto sprawdzić ją jeszcze kilka razy, by upewnić się, że spełnia wszystkie wymogi edytorskie i jest gotowa do oceny. Mając problem z samodzielnym ocenieniem pracy można skorzystać z profesjonalnej pomocy. Pomoc edytorska pozwoli sprawdzić, czy tekst ma odpowiedni format, czy struktura tekstu jest zbudowana prawidłowo, a także, czy w całej pracy nie pojawiają się błędy gramatyczne i ortograficzne. Czemu spełnianie wymogów edytorskich ma tak duże znaczenie przy pisaniu pracy licencjackiej? Ponieważ ma ogromny wpływ na jej jakość i to jak zostanie odebrana przez komisję.


Każdy student powinien zdawać sobie sprawę z tego, że spełnianie wymogów edytorskich to klucz do tego, by osiągnąć sukces w pisaniu i obronie pracy licencjackiej. Sumiennie przestrzegając wyżej wymienionych wskazówek pomoże każdemu studentowi stworzyć profesjonalny i wysokiej jakości dokument. O czym jeszcze powinien pamiętać każdy student podczas pisania pracy dyplomowej? O tym, jak ważne jest unikanie plagiatu. Wiele uniwersytetów i instytucji naukowych ma jasno określone zasady dotyczące plagiatu. Naruszenie tych zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji, włączając w to odrzucenie pracy dyplomowej, zawieszenie w prawach studenta, a nawet wydalenie z uczelni. Unikanie plagiatu w pracy dyplomowej jest przede wszystkim moralne, a co więcej - praktyczne.


A co jeśli potrzebna jest mi pomoc w pisaniu pracy dyplomowej?

Masz więcej pytań? Nie wahaj się. Zapraszamy do kontaktu.


 tel.: 733-499-991

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page